اخبار شرکت

At the moment, it’s become essential that must be fulfilled.

On account of the exact attention a report writing task

Read More

Greetings

This is my first post

Read More

Hello world. This my website!

Hello world. This my website!

Read More

Part-time faculty aren’t unqualified however they’re abused.

Composition writing is, in inclusion, compare essay ser

Read More

بازگشت همه به سوی اوست

دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ

Read More

شرکت ایرانیــــان رایان شرق با بیش از یک دهه سابقه درطراحی ،اجرا و پشتیبانی پروژه های حوزه ICT کشور و تأمین دستگاههای اندازه گیری و تجهیزات ابزار دقیق برای صنایع مخابرات،نیرو و انرژی،هواوفضا نفت ،گاز و پتروشیمی ، بااطمینان به فارغ التحصیلان جوان واستفاده ازنیروهای بومی واشتغال زایی دراستانهای محروم با ایجاد فضاهاوکارگاههای آموزشی همراه باواردات آخرین تجهیزات وتکنولوژی های روزدنیا افتخار ارائه خدمات مطروحه را دراکثراستانهای کشور عزیزمان ایران را دارد.